Παρασκεύη 30 Ιουλ 2021
Τρίτη, 01 Ιουνίου 2021 13:53

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη δημοπράτηση του έργου: «ΝΕΑΠΟΛΗ- ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο Ν.Λασιθίου», για Υδραυλικές και Περιβαλλοντικές Μελέτες καθώς και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών έχοντας υπόψη της τη με αρ. πρωτ. ΔΟΥ /45167/19-02-2021 (ΑΔΑ: Ψ5ΔΥ465ΧΘΞ-ΛΘΦ) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ΑΔΑΜ: 21REQ00817673 2021-02-22) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕ, προσκαλεί την 14-06-2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν.

4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

AA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

ΥΠΟΔΟΜΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.

13

Ε

ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

27

Β

2

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ   & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Μελετητική Εταιρεία Ι.Κ.Ε.

13

Ε

ΛΗΔΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ του

Βασιλείου

27

Γ

3

ΖΩΗ ΛΑΔΑ του Γεωργίου

13

Γ

ΖΩΗ ΛΑΔΑ

27

Β

 

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

     

4

του Γεωργίου

13

Β

ΜΑΡΙΑ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΟΣ του Ανδρέα

27

Β

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν.4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου: «ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο Ν. Λασιθίου», η οποία αφορά σε υδραυλικές, περιβαλλοντικές μελέτες (τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω τμήματος) στο τμήμα Νεάπολη - Αγ. Νικόλαος Ν. Λασιθίου τόσο του ΒΟΑΚ όσο και στο αντίστοιχο της ΠΕΟ καθώς και στη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης.

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 01 Ιουνίου 2021 14:49