Τρίτη 28 2021
Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 11:43

Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Οργάνωσης & Διαχείρισης του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης και λοιπών ενεργειών κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας... Μελετών και Κατασκευής Έργων καθώς και Προμήθειας Εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ του Θριασίου Πεδίου

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/Θ/140131/28-5-2021 (ΑΔΑ:97ΛΨ465ΧΘΞ-ΣΧ1) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • ΛΔΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Α.Ε.
  • ΓΑΙΑΚΟΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε.
  • ΣΥΣΤΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Οργάνωσης και Διαχείρισης για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης στην εκπόνηση του τεύχους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, των Παραρτημάτων αυτής, του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης και των λοιπών απαιτούμενων ενεργειών κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση με Σύμβαση Παραχώρησης της Λειτουργίας, Συντήρησης, Εκμετάλλευσης, Ολοκλήρωσης Μελετών και Κατασκευής Έργων καθώς και Προμήθειας Εξοπλισμού του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριασίου Πεδίου και των παραρτημάτων αυτών.

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 11:44