Τρίτη 28 2021
Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 13:54

Παροχή Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση στην εκπόνηση του τεύχους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού ... Μελετών και Κατασκευής Έργων καθώς και Προμήθειας Εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ του Θριασίου Πεδίου

140081/28-5-2021 (ΑΔΑ:6E32465ΧΘΞ-Κ2) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • Grant Thornton,
  • CPA Auditors
  • Analysisconsulting,
  • PKF Ευρωελεγκτική,

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης στην εκπόνηση του τεύχους της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, των Παραρτημάτων αυτής, του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης και των λοιπών απαιτούμενων ενεργειών κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση με Σύμβαση Παραχώρησης της Λειτουργίας, Συντήρησης, Εκμετάλλευσης, Ολοκλήρωσης Μελετών και Κατασκευής Έργων καθώς και Προμήθειας Εξοπλισμού του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) του Θριασίου Πεδίου και των παραρτημάτων αυτών.

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 13:00 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 03 Ιουνίου 2021 13:55