07 Ιουν 2023
Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021 10:03

Ειδοποίηση σχετικά με την αριθ.εκθ.καταθ. ΑΙΤ-ΚΛ37/12.5.2021 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για την απαλλοτρίωση των ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ» Μελέτη 6 (102437)

Ειδοποίηση σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, της από 12.05.2021 (με αριθ.εκθ.καταθ. AIT-ΚΛ37/12.5.2021) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατ’ άρθρο 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, με την οποία ζητείται η παροχή άδειας στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα, να πραγματοποιήσουν εργασίες στα ακίνητα εις βάρος των οποίων κηρύχθηκε η σύσταση δουλείας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, στις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν