18 2021
Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 14:38

2o και 3o Πρακτικό Παροχής οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021