18 2021
Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 15:51

Πρόσκληση με διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου σε ότι αφορά σε Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων των έργων: (1) ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βόρ. Οδ. Άξονα Κρήτης...και (2) ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ..

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών έχοντας υπόψη της τη με αρ. πρωτ. 140481/24-5-2021 (ΑΔΑ:

ΩΗΦΘ465ΧΘΞ-8ΞΒ)      Απόφαση     Υπουργού     Υποδομών     και     Μεταφορών     ΑΔΑΜ:

21REQ008176474 2021-02-22) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕ, προσκαλεί την 14-07-2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν.

4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

AA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

Γραφείο Μελετών Β. Κωνσταντινίδης και Συνεργάτες Ε.Ε.

δ.τ. ΚΟΝΣΤΑΝΤ ΓΚΡΟΥΠ Ε.Ε.

9

Ε

Β. Κωνσταντινίδης

2

Σαρρόπουλος Κων/νος

9

Γ

Σαρρόπουλος Κων/νος

3

Τότη Γκαμπριέλα

9

Γ

Τότη Γκαμπριέλα

4

Δημητρίου Δημήτριος

9

Γ

Δημητρίου Δημήτριος

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν.4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση των έργων: (1) «ΝΕΑΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης στο Ν. Λασιθίου» και (2) «ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ, στο τμήμα Παλαιοκώμη - όρια Ν. Σερρών και Ν. Δράμας, η οποία αφορά σε Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων για τα ανωτέρω τμήματα.

 

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30π.μ.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021 15:51