18 2021
Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 13:52

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ΚΥΑ με θέμα: Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων & διαδικασιών του ΕΣΗΔΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος Β’ 2813/30-6- 2021 η υπ’ αρ. 166278 Κοινή Υπουργική Απόφαση "Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν στην ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)" (ΑΔΑ: ΩΦΜΥ465ΧΘΞ-9ΚΗ)