18 2021
Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 14:28

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ..ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ – ΑΠΟΜΑΡΜΑ – ΑΓ. ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ)”, οι οποίες αφορούν στην εκπόνηση Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών μελετών

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών έχοντας υπόψη της την με Α.Π. 116661/27-04-2021 (Α.Δ.Α.: ΩΚΗΤ465ΧΘΞ-ΖΟΩ, ΑΔΑΜ: 21REQ008563066 2021-05-06 ) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕ, προσκαλεί την Πέμπτη 05-08-2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

AA

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

1

Α.D.Τ. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑDΤΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε.

16

Ε

Χ. Ανδρικόπουλος

10

Ε

13

Ε

9

Β

27

Δ

2

HYDROMENT ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δ. τ. HYDROMENT

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

16

Δ

Γ. Τσοτσώνης

10

Α

13

Ε

9

Ε

27

Δ

3

Ένωση Οικονομικών Φορέων

   

Κ. Γαλερίδης

• G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

16

Ε

10

Ε

13

Ε

27

Γ

• TEAM M-H ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

9

Ε

4

Ένωση Οικονομικών Φορέων

   

Ι. Κύρου

• OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

16

Α

10

Δ

13

Α

27

Α

• ΑΛΦΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.

9

Ε

 

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν.4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για τη δημοπράτηση του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ –ΑΠΟΜΑΡΜΑ – ΑΓ. ΔΕΚΑ (ΚΑΣΤΕΛΛΙ)», οι οποίες αφορούν στην εκπόνηση Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών μελετών.

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11:30π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 13 Ιουλίου 2021 14:29