25 2021
Τρίτη, 20 Ιουλίου 2021 12:10

Πρόσκληση για τη σύναψη σύμβασης «Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για τις ενέργειες υποβολής πρότασης και διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισμού ΣΔΙΤ «ΈΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ»

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), έχοντας υπόψη την υπ’ αρ. πρωτ. 187120/12-07-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: Ω2Β5465ΧΘΞ- 57Μ, ΑΔΑΜ: 21REQ008903392 2021-07-12), με την οποία εγκρίθηκε η εφαρμογή της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 128 του N. 4412/2016 για την ανάθεση σύμβασης Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
στις ενέργειες υποβολής πρότασης και διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισμού ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΈΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ», προσκαλεί την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 11.00 π.μ., σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν.4412/2016, μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ, στους κάτωθι οικονομικούς φορείς:
α) BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
β) KSI GREECE – ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
γ) ΔΩΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
προκειμένου να συνάψει σύμβαση με τίτλο: «Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στις ενέργειες υποβολής πρότασης και διεξαγωγής διεθνούς διαγωνισμού ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΈΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΤΑΥΡΩΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ».