25 2021
Τετάρτη, 28 Ιουλίου 2021 08:57

Τεύχη Δημοπράτησης του έργου: “Μέτρα βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας στην περιοχή αυξημένης επικινδυνότητας Π10: Πέρα Γαλήνοι (Φόδελε) – Λινοπεράματα (Χ.Θ.106+560 – Χ.Θ.125+981.64)”

1. Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας
2. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
3. Τιμολόγιο Δημοπράτησης
4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.)
5. Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τ.Σ.Υ.)
6. Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.)
7. Προϋπολογισμός Δημοπράτησης
8. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)