25 2021
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 14:49

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας Διαγωνισμού Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181622 «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ι.Τ.»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος Α' φάσης Διεθνούς Διαγωνισμού (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 181622) με τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου για την ανάθεση σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΜΕΣΩ Σ.Δ.Ι.Τ.» για την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 13.00 και τη μετάθεση της αντίστοιχης ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού για την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 ώρα 12.00
2. Με μέριμνα της Προϊσταμένης της Δ/νσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) η παρούσα Απόφαση θα ακολουθήσει τους κανόνες δημοσιότητας, όπως προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις