18 2021
Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2021 15:08

Ενημέρωση για την πρόσβαση στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Σε συνέχεια του (α) σχετικού σας πληροφορούμε ότι από την Παρασκευή 30.07.2021 και ώρα 18:05 έως και τη Δευτέρα 02.08.2021 και ώρα 12:00 θα τεθεί εκτός λειτουργίας μεταξύ άλλων και η Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ, λόγω τεχνικών εργασιών στις υποδομές, αλλά και λόγω προγραμματισμένης διακοπής της ηλεκτροδότησης των εγκαταστάσεων του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί της πλατείας Κάνιγγος, όπου στεγάζεται το ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, με αποτέλεσμα για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα μέσω αυτής.
Για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα γίνεται απευθείας μέσω των κάτωθι διευθύνσεων (URL):


✓ Για την είσοδο χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/

✓ Για την αναζήτηση διαγωνισμών για το ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα:

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/

✓ Για την εγγραφή χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα:

http://84.205.192.251/iService-Registr/