01 Οκτ 2023
Τρίτη, 17 Αυγούστου 2021 10:43

Ειδοποίηση - Κλήση: Δήμος Μαρκοπούλο Μεσογαίας

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΛΗΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ

Περί καταθέσεως από το Ελληνικό Δημόσιο στο Μονομελές Εφετείο Αθήνας αίτησης με την οποία ζητείται να διαταχθεί οριστικά και τελεσίδικα η αποβολή των ιδιοκτητών, νομέων και κατόχων από τα ακίνητα τα οποία απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς με την με αριθμό πρωτ. Δ25/οικ/1453/14.03.2019 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΑΔΑ: 6657465ΧΘΞ-ΗΞΦ), η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα στο με αριθ. 151 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τ. Δ’/ 05.05.2019) για λόγους δημοσίας ωφελείας και δη για το έργο «Διευθέτηση ρέματος Αγίου Γεωργίου Ανατολικής Αττικής από χ.θ. 0+824 (έναντι συμβολής Π. Ερασίνου) εως χ.θ. 8+161 (συμβολή ρεμάτων Καλυβίων και Κουβαρά)» στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας της π.ε. Ανατολικής Αττικής, συνολικού εμβαδού 226.423,98 τ.μ., και η άμεση παράδοση αυτών υπό τον όρο κατάθεσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων του 70% της εκτιμώμενης αποζημίωσης για τα ακίνητα και τα επικείμενά τους, καθώς και να καθορισθεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης του εδάφους και των επικειμένων των απαλλοτριούμενων εδαφικών εκτάσεων.