21 Μαι 2022
Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 12:57

Έγκριση 1ου Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:
ΘΕΜΑ 1ο: Εφαρμογή σε εν εξελίξει διαγωνισμούς του άρθρου 42 του Ν 4782/2021 Συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών - Αντικατάσταση του άρθρου 102 του ν. 4412/2016” (σελ.3)
ΘΕΜΑ 2ο : Εφαρμογή του άρθρου 128 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 ν. 4782/2021 (ανάθεση εξειδικευμένων υπηρεσιών για δημόσια έργα) προ της 1-6-2021. (σελ. 7)
ΘΕΜΑ 3ο: Ποιες συμβάσεις καταλαμβάνουν τα άρθρα 62, 65, 80, 87, 94, 99 και 101, για τα οποία δεν υπάρχει μεταβατική διάταξη και ισχύουν από 09.03.2021 (σελ. 12).
ΘΕΜΑ 4ο: Αν οι διατάξεις του άρθρου 146 του Ν 4412/2016, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 65 του Ν 4782/2021, για την τήρηση του ηλεκτρονικού ημερολογίου στις συμβάσεις έργων, το οποίο έχει έναρξη ισχύος τη δημοσίευση του νόμου (9-3-2021), έχει εφαρμογή και σε εν εξελίξει συμβάσεις που ανατέθηκαν πριν την ημερομηνία αυτή, σε καταφατική δε απάντηση πως εφαρμόζονται (σελ. 13).
ΘΕΜΑ 5ο: Αν οι διατάξεις των άρθρων 87 και 101 του Ν 4782/2021, που αντικαθιστούν τα άρθρα 174 και 198 του Ν 4412/2016 (τα οποία ρυθμίζουν τη διοικητική διαδικασία επίλυσης διαφορών από έργα και μελέτες/συμβάσεις παροχής τεχνικών και συναφών επιστημονικών υπηρεσιών), με έναρξη ισχύος την 9-3-2021, καταλαμβάνουν τις εν εξελίξει συμβάσεις και πως θα αντιμετωπισθούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αναφύονται (σελ. 14).
ΘΕΜΑ 6ο: Εφαρμογή σε εν εξελίξει συμβάσεις της παρ. 6 του άρθρου 88 ν. 4782/2021 (176 ν. 4412/2016) στην οποία προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής σε διαιτητική επίλυση διαφορών σε συμβάσεις έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, με συμφωνία των συμβαλλομένων, έπειτα από γνώμη του αρμόδιου τεχνικού συμβουλίου, ιδιαίτερα αν μπορούν να υπαχθούν σε διαιτησία και διαφορές που αφορούν σύμβαση που είτε έχει διαλυθεί, είτε έχει συντελεστεί η προσωρινή ή οριστική παραλαβή του έργου (σελ. 19).
ΘΕΜΑ 7ο: Δυνατότητα ή μη άμεσης εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 94 του Ν 4782/2021 που αντικαθιστά το άρθρο 189 του Ν 4412/2016, που αφορά την έγκριση των μελετών μετά από τεχνική έκθεση ελεγκτή της παρ. 10 του ίδιου άρθρου ή ελεγκτή του άρθρου 183Α του νόμου (δεδομένης της ανάγκης προηγούμενης έκδοσης κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων) και σε αρνητική απάντηση αν τον έλεγχο της μελέτης με σκοπό την έγκρισή της το διενεργεί η Διευθύνουσα Υπηρεσία της μελέτης. Περαιτέρω, τι μπορεί να περιλαμβάνεται στα έγγραφα της σύμβασης, όταν η έναρξη της διαδικασίας δημοπράτησης των μελετών γίνεται μετά την ισχύ του Ν.4782/2021 (09-03-2021) και πριν τη θέση σε ισχύ των Υ.Α. (σελ. 21)
ΘΕΜΑ 8ο: Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής σε διαγωνισμούς που έχουν ήδη προκηρυχθεί, των ρυθμίσεων του άρθρου 108 του ν. 4782/2021 το οποίο τροποποιεί το 221 του ν. 4412/2016, και αφορά τη συγκρότηση γνωμοδοτικών συλλογικών οργάνων (επιτροπών διαγωνισμού κ.ο.κ.) (σελ. 25)

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 13:19