Δευτέρα 04 Ιουλ 2022
Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021 13:31

Έγκριση 4oυ Πρακτικού της Ομάδας Εργασίας ως προς την παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:
ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Η απευθείας ανάθεση συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού 10% των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής για έργα, μελέτες, παροχή τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών σε σχέση με πιστώσεις συγχρηματοδοτούμενων έργων (σελ. 2).
ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Η εφαρμογή του άρθρου 103 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4782/2021 σε εν εξελίξει διαγωνισμούς. (σελ. 4).
ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: Διευκρινήσεις ως προς τα κριτήρια ανάθεσης του άρθρου 86 ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του ν. 4782/2021 (σελ. 7).
ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο: Το ζήτημα της ελάχιστης στελέχωσης των διαγωνιζομένων ως κριτηρίου τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που αυτό έχει στον ανταγωνισμό και στην ακριβόχρονη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών (σελ 15).
ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο: Τρόπος υπολογισμού των εγγυητικών καλής εκτέλεσης σε διαγωνιστικές διαδικασίες οι οποίες ολοκληρώθηκαν πριν την 01-06-2021 και η σύμβαση θα υπογραφεί μετά την 01/06/2021. (σελ 18).
ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο: Η εφαρμογή του άρθρο 88 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον 4782/21 σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές, σε διαγωνισμό που εκκίνησε (ημ. Δημοσίευσης Διακήρυξης) πριν την 01-06-2021 αλλά αποσφραγίζεται μετά την 1-06-2021 (σελ. 21).