20 Οκτ 2021
Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 13:47

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη διαδικασία εκτέλεσης έργου: «Κατασκευή - αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον Οδ. Άξονα “Άκτιο -Δυτικός Άξονας” & κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 Μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) ως Προϊσταμένης Αρχής, στη διαδικασία εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή - αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα “Άκτιο -Δυτικός Άξονας” και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα».
Σχετ: Η με αρ. πρωτ. Α/ΣΥΠ000/ΟΔ/249382/16-9-2021 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Υποδομών (ΑΔΑ:
ΨΔΤΖ465ΧΘΞ-21Ε).
Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) ως Προϊσταμένης Αρχής, στη διαδικασία εκτέλεσης του έργου:
«Κατασκευή - αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα “Άκτιο Δυτικός Άξονας” και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα» με την διαδικασία της παρ. 2, του αρ. 128 του Ν. 4412/2016,
Σας απευθύνει
Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας και της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών (ΕΥΔΕ-ΚΣΣΥ) ως Προϊσταμένης Αρχής, στη διαδικασία εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή - αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον Οδικό Άξονα “Άκτιο -Δυτικός Άξονας” και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας στα εμπλεκόμενα τμήματα». Στο αντικείμενο της ανωτέρω εργολαβίας περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή κάθε είδους χωματουργικών έργων, τεχνικών έργων (οχετών, γεφυρών, τοίχων, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων, κ.λ.π.), έργων οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης, ασφάλισης, αποχέτευσης-αποστράγγισης και έργων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (οδοφωτισμός), σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.
Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προτεινόμενης σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αφορά:
α) Στην υποβοήθηση της ΕΥΔΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίων Νήσων ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας στον έλεγχο των μελετών εφαρμογής, στους αναγκαίους ελέγχους επί τόπου του έργου (π.χ. παρακολούθηση προόδου εργασιών, έλεγχος προγράμματος ποιότητας), υποβοήθηση στην σύνταξη Α.Π.Ε. κ.λ.π.
β) Στην υποβοήθηση της ΕΥΔΕ ΚΣΣΥ ως Προϊσταμένης Αρχής για τον έλεγχο τυχόν τροποποιητικών μελετών και την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.
2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ
Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2019ΕΠ00110003 της ΣΑΕΠ 0011.
3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.
Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:
Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.
Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-102021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 13:48