20 Οκτ 2021
Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 09:46

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Πρόσκληση για τη σύναψη Σύμβασης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών πιστοποιημένου εκτιμητή του μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπ. Οικονομικών για την προεκτίμηση της αξίας απαλλοτριωμένων ακίνητων και των επικειμένων τους

Η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18), έχοντας υπόψη την με Α.Π.: 256598/22-09-2021 (ΚΗΜΔΗΣ:21REQ009253404 2021-09-23 και ΑΔΑ:ΨAΞ8465XΘΞ-8Ξ8)Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 128 παρ. 2 του ν. 4412/2016 και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

Α) ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ ΑΝΝΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΤΙΜΗΤΡΙΑ ΥΠ. ΟΙΚ. (Α.Μ.7), 210 8030989 / Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Β) ΣΤΥΛΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΥΠ. ΟΙΚ. (Α.Μ.244),6932307388 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">/Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Γ) ΠΑΥΛΟΣ ΖΕΚΚΟΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΤΙΜΗΤΗΣ ΥΠ. ΟΙΚ.(Α.Μ.344),210.72.91.867/pzeccos@american- appraisal.gr

προκειμένου να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών πιστοποιημένου εκτιμητή του μητρώου πιστοποιημένων εκτιμητών του Υπ. Οικονομικών για την προεκτίμηση της αξίας απαλλοτριωμένων ακίνητων και των επικειμένων τους, στα πλαίσια κατασκευής των έργων: α) “Κατασκευή Έργων Ύδρευσης νομών Πρέβεζας- Άρτας- Λευκάδας”, β) ’’Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Νήσου Λέσβου (Α’ Φάση Φράγμα Τσικνιά)’’ και γ) ‘’Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Α’ Φάση: Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και Συναφή Έργα. Έργο Ύδρευσης Πόλης από την ΕΑΝ Χρυσηίδας».

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες από την υπογραφή της. Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης δύναται να παραταθεί μέχρι την τελική παράδοση του αντικειμένου της χωρίς ιδιαίτερη αποζημίωση. Η υποβολή της έκθεσης εκτίμησης θα γίνει υποχρεωτικά εντός: α) Δύο (2) μηνών από την εντολή της Υπηρεσίας για το έργο «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης νομών Πρέβεζας- Άρτας- Λευκάδας», β) Δύο (2) μηνών από την εντολή της Υπηρεσίας για το έργο «Κατασκευή Έργων Ύδρευσης Νήσου Λέσβου (Α’ Φάση Φράγμα Τσικνιά)» και γ) Ενός (1) μηνός από την εντολή της Υπηρεσίας για το έργο «Ύδρευση Νήσου Κέρκυρας. Α’ Φάση: Εγκαταστάσεις Αποσκλήρυνσης Νερού και Συναφή Έργα. Έργο Ύδρευσης Πόλης από την ΕΑΝ Χρυσηίδας».

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 8/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11/10/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 09:47