20 Οκτ 2021
Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 14:11

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου: «Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, με Σ.Δ.Ι.Τ.»

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ), έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. Γ/Φ21/150994/8-6-2021 (ΑΔΑ : ΩΤΣΩ465ΧΘΞ-Τ56) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., προσκαλεί τους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων την Παρασκευή 08-10-2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν.4412/2016, προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου : «Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, με Σ.Δ.Ι.Τ.».

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης αυτών ορίζεται η Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 14:12