Παρασκεύη 22 2023
Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 10:20

Ειδοποίηση σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, της από 23.09.2021 (με αριθ.εκθ.καταθ. AIT-ΚΛ75/2021) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου

Ειδοποίηση σχετικά με την κατάθεση στο Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας, της από 23.09.2021 (με αριθ.εκθ.καταθ. AIT-ΚΛ75/2021) αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου περί Καθορισμού Προσωρινής Τιμής Μονάδος Αποζημίωσης, με την οποία ζητείται να προσδιοριστεί η προσωρινή τιμή μονάδος αποζημίωσης των απαλλοτριούμενων εκτάσεων, ως αναλυτικά αναφέρονται.

απαλλοτριούμενων εκτάσεων, ως αναλυτικά αναφέρονται.

Προηγήθηκε της ανωτέρω αίτησης αυτής, η αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατ΄αριθμό 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. 57/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, η οποία δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου και με την οποία παρεσχέθη η άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του σχετικού έργου όργανα να πραγματοποιήσουν εργασίες στα ακίνητα εις βάρος των οποίων κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλοτρίωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, πριν  από τον  προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, στις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ25/5001103/οικ/2679/17-6-2020 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 406/20-7-2020 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Δ’, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες του ιδίου, όπως υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 22 του Α.Ν. 3693/1957 και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ.3 του άρθρου 7Α του Ν.2882/2001, πριν  από τον  προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης,  με την υποχρέωση του Ελληνικού Δημοσίου να καταθέσει στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το 70% της εκτιμώμενης αξίας των ακινήτων και των επικειμένων τους, όπως αυτή παρατίθεται στη σχετική αίτηση και προκύπτει από την από 5-1-2020 έκθεση Οικονομικού Συμβούλου – Πιστοποιημένου Εκτιμητή του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016, για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων στην προεκτίμηση της αξίας των απαλλοτριούμενων ακινήτων και των επικειμένων τους για την κατασκευή του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ» Μελέτη 3 Αρμενοχώρι–Μεσονήσι–Πέρασμα–Σκοπιά–Τριπόταμος, Παναγιώτη Μερεκούλια, Πολιτικού Μηχανικού, Πιστοποιημένου Εκτιμητή.

Η έκταση που απαλλοτριώνεται εικονίζεται με κλίμακα 1:1000 στα κτηματολογικά διαγράμματα και τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα, τα οποία συντάχθηκαν από τους μελετητές «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΕ» και εγκρίθηκαν – θεωρήθηκαν ως προς το νομότυπο με την απόφαση Δ25/οικ/5545/21.10.2019 (ΑΔΑ:9Δ0Α465ΧΘΞ-ΟΞΧ) της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής (Δ25) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Δείτε περισσότερα στο συνημμένο αρχείο