Πέμπτη 27 Ιαν 2022
Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 09:37

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Σχετ.: (α) Το από 12-11-2021 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Α’ Τμήματος Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών και Λειτουργικών Συστημάτων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών Κυβερνητικού

Νέφους της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

(β) Το άρθρο 37 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

(γ)     Η με αρ. πρωτ. 166278/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813 Β’/30-06-2021).

Σε συνέχεια του (α) σχετικού σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 16/11/2021 και από ώρα 20.00 έως 22.00, θα γίνουν από τον ΟΤΕ δικτυακές εργασίες στο WAN κύκλωμα του ΣΥΖΕΥΞΙΣ που εξυπηρετεί μεταξύ άλλων τα πληροφοριακά συστήματα στο G-Cloud, στην υποδομή της ΚτΠ, και αναμένεται στα πλαίσια των εργασιών αυτών να υπάρξουν διακοπές στην πρόσβαση προς το ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών κ.λπ., συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση και την (γ) σχετική ΚΥΑ, με αιτιολογημένη απόφασή τους να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των διαγωνισμών που επηρεάζονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα.

Η Δ/νση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρακαλείται για την ανάρτηση του παρόντος στην Αρχική σελίδα της Διαδικτυακής Πύλης «ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.