Πέμπτη 27 Ιαν 2022
Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 09:45

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την διαδικασία διόρθωσης κτηματολογίων στα έργα 1. «ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», 2. «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ ΗΣ Η

Σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα µε το άρθρο 128 του ν.

4412/2016 Μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων   και Γεωπληροφορικής (Δ25), στη διαδικασία διόρθωσης κτηματολογίων στα έργα : 1. «ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», 2. «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Σχετ : Η µε αρ. πρωτ. 301807/12-10-2021 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Α∆Α : 6ΡΜΜ465ΧΘΞ-ΝΞΠ).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Δ25) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων   και Γεωπληροφορικής (Δ25), στη διαδικασία διόρθωσης κτηματολογίων στα έργα : 1. «ΕΡΓΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ - ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ», 2. «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ν.

ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ»., µε την διαδικασία της παρ. 2, του αρ. 128 του Ν. 4412/2016,

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί µέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µε την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις :

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

2.ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

3.ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η επικαιροποίηση διόρθωση και συμπλήρωση των εγκεκριμένων κτηματολογίων (πινάκων και διαγραμμάτων) των απαλλοτριώσεων, η σύνταξη τεχνικών απόψεων που αφορούν δικαστικές αιτήσεις θιγομένων ιδιοκτητών στο πλαίσιο ικανοποίησης απαιτήσεων ιδιαίτερων αποζημιώσεων για τις εναπομένουσες προς απαλλοτρίωση ιδιοκτησίες και δικαστικών αιτήσεων που αφορούν στην αναγνώριση δικαιούχων αποζημίωσης καθώς και η σύνταξη πινάκων παρακατάθεσης αποζημίωσης θιγομένων ιδιοκτησιών.

                                  Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 134.675,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθµο έργο 2014ΣΕ57100005 της ΣΑΕ 571.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πµ. και ως ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης αυτών 11:30 πμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 09:46