Τρίτη 25 Ιαν 2022
Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 10:04

Πρόσκληση για τη σύναψη Σύμβασης «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τις ενέργειες διεξαγωγής Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο “Κατασκευή έργων ύδρευσης Κέρκυρας ”»

Η Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ18), έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ18/320646/12-11-2021 (ΑΔΑ:6ΗΤΙ465ΧΘΞ-Ζ6Ρ)Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί

σε διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 128 παρ. 1 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 56 του ν.4782/2021 και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

Α)Πανγαία Σύμβουλοι Μηχανικοί Μελέτες, Επιβλέψεις, Γεωτεχνικές–Γεωλογικές Υδρογεωλογικές-Γεωφυσικές έρευνες και μελέτες Γεωτεχνικές έρευνες Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με δ.τ. ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 131, ΑΦΜ 95481452

Β)HYDROMENT – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ με δ.τ. HYDROMENT – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., Σολωμού 8, ΑΦΜ 999140814

Γ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΦ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ με δτ “ΥΔΡΟΜΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.’’ Πλουτάρχου 20, ΑΦΜ 099083717

προκειμένου να συνάψει σύμβαση με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου προς υποβοήθηση της Δ18 για τις ενέργειες διεξαγωγής Διεθνούς Διαγωνισμού (ΣΔΙΤ) στα πλαίσια κατασκευής του έργου με τίτλο “Κατασκευή έργων ύδρευσης Κέρκυρας ”» .

Η διάρκεια της σύμβασης είναι είναι 30 μήνες και οπωσδήποτε μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης κατασκευής του έργου, χωρίς αύξηση της αμοιβής του.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25η/11/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26η/11/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 16 Νοεμβρίου 2021 10:04