21 Μαι 2022
Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 19:41

Ενημέρωση για την πρόσβαση στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Σχετ.:

(α) Το με αρ. πρωτ. 40944ΕΞ2021/18-11-2021 έγγραφο της Δ/νσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης ΕΣΗΔΗΣ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

(β) Το άρθρο 37 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.

(γ) Η με αρ. πρωτ. 166278/2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2813 Β’/30-06-2021).

Σε συνέχεια του (α) σχετικού σας πληροφορούμε ότι την Παρασκευή 26.11.2021 από ώρα 08:00 και έως ώρα 23:59 θα τεθεί εκτός λειτουργίας μεταξύ άλλων και η Διαδικτυακή Πύλη «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ, λόγω προγραμματισμένων τεχνικών εργασιών στις υποδομές, με αποτέλεσμα για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα να μην είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα μέσω αυτής.

Για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα γίνεται απευθείας μέσω των κάτωθι διευθύνσεων (URL):

Για την είσοδο χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα: https://publicworks.eprocurement.gov.gr/

   Για την αναζήτηση διαγωνισμών για το ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα:      http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/

   Για την εγγραφή χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα: http://84.205.192.251/iService-Registr/