22 Ιαν 2022
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 09:01

Πρόσκληση για σύναψη της σύμβασης «Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του τμήματος ¨Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Μητρώου οδικών Υποδομών¨ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών στον έλεγχο μελετών αρμοδιότητας Δ13»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, έχοντας υπόψη της τη με αρ. πρωτ. 310569/5-11-2021 [ΑΔΑ:

ΩΗΥΦ465ΧΘΞ-1ΒΥ] Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί την Πέμπτη, 9-12-2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. Α.D.Τ. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε. δ.τ. ΑDΤ-ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε. ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
  2. ΑΤΕΜ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.
  3. G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΕΡΙΔΗΣ
  4. ΜΣΜ-ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε.

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΤΣΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΗΣ

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση του τμήματος ¨Διαχείρισης Κυκλοφορίας και Μητρώου Οδικών Υποδομών¨ της Δ/νσης Οδικών Υποδομών στον έλεγχο μελετών αρμοδιότητας Δ13.  

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:30 πμ και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11:00 πμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 09:01