29 Ιαν 2022
Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 13:53

Πρόσκληση για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικού Συμβούλου για τη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου: Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, με Σ.Δ.Ι.Τ.

Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ), έχοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. Γ/Φ21/324669/16-11-2021 (ΑΔΑ : 6ΤΙ2465ΧΘΞ-ΛΕΤ, ΑΔΑΜ : 21REQ009562066 2021-11-18) Απόφαση Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., προσκαλεί τους εκπροσώπους των οικονομικών φορέων την Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2021 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του ν.4412/2016, προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών ΧρηματοοικονομικούΣυμβούλου για την υποβοήθηση της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων Κατασκευής Συγκοινωνιακών Έργων με Σύμβαση Παραχώρησης (ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ) στη διαδικασία δημοπράτησης και ανάθεσης του έργου : «Εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού συστήματος διοδίων, με Σ.Δ.Ι.Τ.».

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. και ημερομηνία αποσφράγισης αυτών ορίζεται η Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2021 13:56