22 Ιαν 2022
Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 12:45

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για τη δημοπράτηση του έργου: “ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με τίτλο : «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου: “ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ''», σύμφωνα με τις οψιγενείς μεταβολές εκ μέρους του Δωρητή [Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος], με την διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις :

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης για τη δημοπράτηση του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»,σύμφωνα με τις οψιγενείς μεταβολές εκ μέρους του Δωρητή [Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος].

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προτεινόμενης σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αφορά :

Τροποποίηση μέρους των εγκεκριμένων μελετώντης οδικής σύνδεσης του ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, καθώς και εκπόνηση πρόσθετων, (μελέτη τοπογραφικών, μελέτη οδοποιίας & ισόπεδων κόμβων, μελέτη σήμανσης - ασφάλισης, μελέτες τεχνικών, υδραυλικές μελέτες, μελέτες Η/Φ, κτηματογράφηση, κ.α.), στην περιοχή εισόδων - εξόδων του Plot 2, προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες/αλλαγές του ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΦΙΛΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

Η ανάγκη αυτή δημιουργήθηκε λόγω των οψιγενών γεγονότων που συνίστανται στην - εκ μέρους του Δωρητή [Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος] - προωθούμενη αλλαγή και προσθήκη λειτουργιών στο Ν.Ν.Π.Φ.Θ. και στην περαιτέρω ανάπτυξη του Plot 2, όπου αρχικά προβλεπόταν μόνο η εγκατάσταση του χώρου στάθμευσης. Κατά συνέπεια κρίθηκε αναγκαία η αναδιαμόρφωση της περιοχής, με τροποποιήσεις των εισόδων - εξόδων του Plot 2, προβλέποντας και η αύξηση της κυκλοφορίας των πεζών.

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), και βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το

Ενάριθµο Έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 πµ. και ως ώρα αποσφράγισης αυτών 10:30 πμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Νοεμβρίου 2021 12:45