09 Δεκ 2023
Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 13:35

Ειδοποίηση η οποία αφορά την από 30.06.2021 με αριθμό κατάθεσης 2317/2021 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Αζά Αλέξανδρου κ.λπ.

Ειδοποίηση η οποία αφορά την από 30.06.2021 με αριθμό κατάθεσης 2317/2021 αίτηση του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Αζά Αλέξανδρου κ.λπ. που απευθύνεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης για την παροχή άδειας στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα, να πραγματοποιήσουν εργασίες στα ακίνητα εις βάρος των οποίων κηρύχθηκε η σύσταση δουλείας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001, πριν από τον προσωρινό ή οριστικό προσδιορισμό και την καταβολή της αποζημίωσης, στις ιδιοκτησίες που απαλλοτριώθηκαν δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ25/1076/7-4-2020 απόφασης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Προδιαγραφών, Μητρώων και Απαλλοτριώσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 242/13-5-2020 Φ.Ε.Κ. Τεύχος Δ’ και συζητείται, σύμφωνα με τη συνημμένη σε αυτή πράξη προσδιορισμού δικασίμου, ενώπιον του ανωτέρω Δικαστηρίου, κατά τη δικάσιμο της  31-1-2022 ( αριθμός πινακίου  56).