Πέμπτη 20 Ιαν 2022
Τρίτη, 04 Ιανουαρίου 2022 15:39

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, του έργου με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Α' ΦΑΣΗ:ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ, Έργο Ύδρευσης Πόλης Κέρκυρας από την ΕΑΝ Χρυσηίδας»

Σας γνωρίζουμε ότι την Παρασκευή 31-12-2021 δημοσιεύτηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «ΥΔΡΕΥΣΗ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ. Α' ΦΑΣΗ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ, Έργο Ύδρευσης Πόλης Κέρκυρας από την ΕΑΝ Χρυσηίδας», προϋπολογισμού: 21.900.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%) πλέον δικαιώματος προαίρεσης 1.568.000,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο "ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί" της πύλης www.promitheus.gov.gr, με α/α αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 186038.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 04 Ιανουαρίου 2022 15:40