29 Μαι 2022
Τρίτη, 04 Ιανουαρίου 2022 16:47

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΈΡΓΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ & ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» & ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Διεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων (Δ19), έχοντας υπόψη την υπ' αρ. 367069/17-12-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009788376, ΑΔΑ:ΨΒΥ9465ΧΘΞ-ΥΒ2) Απόφαση της

Υπηρεσιακής Γραμματέως Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών,

π ρ ο σ κ α λ ε ί

σε συμμετοχή στη διαδικασία απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, τον οικονομικό φορέα με την επωνυμία:

«ECOSΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ» ΑΕ και με διακριτικό τίτλο «ECOSΑ.Ε.»

προκειμένου να υποβάλει την προσφορά του στα πλαίσια σύναψης σύμβασης με τίτλο: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΈΡΓΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΈΡΓΟΥ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Η προσφορά του θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 103 του ν. 4412/16, όπως ισχύει.

Η προσφορά υποβάλλεται σε κλειστό φάκελο και συνοδεύεται από επιστολή καταθέσεως στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής (Φαναριωτών 9, ΤΚ 11471 Αθήνα, 2ος όροφος) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής προσφοράς.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ορίζεται η 12-1-2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 μ.μ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 27.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ 24%). Αντικείμενο της σύμβασης του θέματος είναι:

(α) Η σύνταξη Έκθεσης για την Κλιματική Αλλαγή για το έργο με τίτλο: «ΈΡΓΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και

(β) Η σύνταξη Φακέλου Μεγάλου Έργου (συμπεριλαμβανομένης Έκθεσης για την Κλιματική Αλλαγή) για το έργο με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 04 Ιανουαρίου 2022 16:47