Παρασκεύη 27 Μαι 2022
Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 15:58

Πρόσκληση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Δ16 για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ.Δ16/ΣΑΛ/372780/23-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΘ5Ζ465ΧΘΞ-Δ2Ω) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • ΤΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
  • OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) σε θέματα τεχνικής υποδομής για την ωρίμανση προς δημοπράτηση καθώς και για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, στο πλαίσιο των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 12.00 μ.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 15:58