21 Μαι 2022
Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 15:30

Πρόσκληση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Δ16 σε θέματα λιμενικών έργων για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης«ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ,ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣ.ΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ.Δ16/ΣΑΛ/1195/03-01/2022 (ΑΔΑ: ΨΕΔΞ465ΧΘΞ-ΡΨΡ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • MARNET Α.Τ.Ε.
  • ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) σε θέματα λιμενικών έργων για την ωρίμανση προς δημοπράτηση καθώς και για την διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας, στο πλαίσιο των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 12.00 μ.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2022 15:31