Παρασκεύη 27 Μαι 2022
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 12:57

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στην Ανάλυση Κόστους Οφέλους (ΑΚΟ) για το έργο «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών, έχοντας υπόψη της την με αρ. πρωτ. Δ.Ο.Υ./359517/1412-2021 (Α.Δ.Α.: ΩΓ8Η465ΧΘΞ-ΥΓΕ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων / Δημόσια Έργα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Δ.Ε.), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

  1. GLA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
  2. ΠΟΛΙΝΔΕ Ε.Ε. – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΝΔΥΝΗΣ
  3. Χ. ΡΑΔΟΣ & ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε.

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στην Ανάλυση Κόστους Οφέλους (ΑΚΟ) για το έργο “Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών”».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 12:57