21 Μαι 2022
Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 11:18

Πρόσκληση για Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών επί θεμάτων που τίθενται επί της υποβληθείσας ΜΠΕ στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε θέσεις και τοποθετήσεις προς ΔΙΠΑ του «ΜΕΛΕΤΗ,... ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΣΑΛ/8252/12-01-2022 (ΑΔΑ: ΨΟΔΗ465ΧΘΞ-1ΑΚ) Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την 26-01-2022 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • Advanced Environmental Studies Α.Ε. και δ.τ. Adens Α.Ε.
  • ΕΝΠΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΚΕ
  • Μιχάλης Παρασκευόπουλος

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) επί θεμάτων που τίθενται επί της υποβληθείσας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, σε θέσεις και τοποθετήσεις προς ΔΙΠΑ αναφορικά με αιτήματα και αντιρρήσεις που τίθενται κατά τη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης, καθώς και με την υποβολή φακέλου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων , λόγω αποδοχής αιτημάτων που τίθενται στη διαβούλευση και μέχρι την έκδοση των ΑΕΠΟ, στο πλαίσιο των διαδικασιών για την ανάθεση της Σύμβασης Παραχώρησης «ΜΕΛΕΤΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΖΕΥΞΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 12.00 μ.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 11:18