30 2023
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 09:03

5ο Πρακτικό Παροχής οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 ως τροποποιήθηκε με τον ν. 4782/2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ:

ΕΡΩΤΗΜΑ 1ο: Δημοπράτηση έργου μετά την κατάργηση του άρθρου 125 του Ν.

4412/16 (σελ. 3).

ΕΡΩΤΗΜΑ 2ο: Δημοπράτηση έργου που ακολουθεί τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου, βάσει του άρθρου 30 του Ν. 4412/2016, όταν τα πρώτα στάδια της προβλεπόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας διέπονται από τον Ν. 4412/2016 πριν την ισχύ του Ν. 4782/2021 και τα υπόλοιπα στάδια από τον Ν. 4412/2016 μετά την ισχύ του Ν.

4782/2021 (σελ. 6).

ΕΡΩΤΗΜΑ 3ο: Δυνατότητα συμμετοχής αναβαθμισμένης κοινοπραξίες εταιρειών 2ης τάξης σε διαγωνισμό έργου με προϋπολογισμό αντίστοιχο της 3ης τάξης (σελ. 10).

ΕΡΩΤΗΜΑ 4ο: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 221 Ν. 4412/2016 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 108 του Ν. 4782/2021 και συγκεκριμένα αν τα στελέχη αναθετουσών αρχών του Βιβλίου ΙΙ, που ορίζονται στις επιτροπές διαγωνισμού πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο ΜΗΜΕΔ (σελ. 15) ΕΡΩΤΗΜΑ 5ο: Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 188 παρ. 6 του Ν.

4412/2016 όπως

ισχύει, περί βασικού μελετητή, στις συμβάσεις των αναθετουσών αρχών του Βιβλίου ΙΙ (σελ. 22) ΕΡΩΤΗΜΑ 6ο: Έναρξη και συνέπειες τριακονθήμερης προθεσμίας της διάταξης της παρ.

17 του άρθρου 174 Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, για την έκδοση απόφασης του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, κατόπιν γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου, σε περίπτωση ένστασης αναδόχου κατά της απόφασης περί έκπτωσής του (σελ. 25)