Πέμπτη 26 Απρ 2018
Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016 14:12

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4412/2016 "ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ,ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)"

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016 09:30