Τρίτη 29 Νοε 2022
Τετάρτη, 06 Απριλίου 2022 13:32

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑ ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Δ/ΝΣΗ Δ34)

Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 228757/26-8-2021 «Προκήρυξης πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύει» (ΑΔΑ:9ΓΨΘ465ΧΘΞ-Υ7Γ), ολοκλήρωσε την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν επί των Αναμορφωμένων Πινάκων κατάταξης για τη θέση ευθύνης της Διεύθυνσης Τεχνολογίας Οχημάτων (Δ34), που καταρτίστηκαν την 28.03.2022, γνωστοποιεί ότι:

α) κρίθηκαν απορριπτέες οι ενστάσεις των υποψηφίων με αριθμό υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την εν λόγω Προκήρυξη:

  • 243862/13.09.2021
  • 244740/14.09.2021

β) αναρτά νέους Αναμορφωμένους πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων

και

γ) αποφάσισε οι υποψήφιοι να κληθούν αλφαβητικά και να ενημερωθούν αρμοδίως για τη διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης που θα διενεργηθεί την 14η/04/2022.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 07 Απριλίου 2022 13:10