01 Οκτ 2023
Πέμπτη, 14 Απριλίου 2022 14:01

Ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης για την κατασκευή του τμήματος με κωδικό 8 (Σ2) στο Δ.Δ. Ευαγγελισμού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου

Ειδοποίηση για τη συζήτηση αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου για τον καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης για την
κατασκευή του τμήματος με κωδικό 8 (Σ2) στο Δ.Δ. Ευαγγελισμού του Δήμου Μινώα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, στο πλαίσιο κατασκευής του
Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεών του με τους Βόρειο και Νότιο Οδικούς Άξονες της Κρήτης (υπουργική απόφαση
Φ301008/οικ.4024/29.07.2015, ΑΔΑ: ΩΥ30465ΦΘΘ-433, ΦΕΚ τ. Α.Α.Π.Θ. 177/19.08.2015».