29 Ιουν 2022
Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022 13:47

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις Υπηρεσίες «Βελτίωση και επέκταση του Μητρώου Οδών»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών έχοντας υπόψη της, τη με αρ. πρωτ. 85983/15-03-2022
(ΑΔΑ: Ψ5ΥΧ465ΧΘΞ-ΤΘΞ), Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προσκαλεί την
Πέμπτη, 05-05-2022, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 128 του ν.
4412/2016, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:
1. ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε.
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ
2. GEOVISION Map What you See IKE ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ
3. ΓΕΩΤΟΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ
προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της
Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στις υπηρεσίες «Βελτίωσης και Επέκτασης του Μητρώου Οδών».
Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10.30 και ώρα αποσφράγισης των
προσφορών ορίζεται η 11.00.

Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022 13:48