29 Ιουν 2022
Τετάρτη, 04 Μαΐου 2022 09:11

Ανάρτηση των μελετών δημοπράτησης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗ – ΠΕΤΡΕΣ ΤΟΥ Β.Ο.Α.Κ.» στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr (Α/Α διαγωνισμού 188252)

Σε εφαρμογή του σχετικού άρθρου του ν. 4412/2016, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α’/09-03-2021), ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό

για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου του θέματος, ότι στον ειδικό δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ (Α/Α διαγωνισμού 188252), 

εκτός από τα σχετικά τεύχη δημοπράτησης, έχουν αναρτηθεί και οι μελέτες που αφορούν στο υπόψη έργο.

 

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 04 Μαΐου 2022 09:11