29 Ιουν 2022
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 10:14

Πρόσκληση «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την εκπόνηση των τοπογραφικών μελετών, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης, µε την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13), στην εκπόνηση των τοπογραφικών μελετών, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ », σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης που θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις :

Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 627b6abe5848d59c450d26eb στις 11/05/22 14:49

ΑΔΑΜ: 22PROC 010533217 2022-05-11

1.    ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών, στην εκπόνηση των τοπογραφικών μελετών, για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου: «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΧΑΝΙΩΝ ».

Το έργο της οδικής Σύνδεσης του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης με το Λιμένα Σούδας και τον Αερολιμένα Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», θα βελτιώσει σημαντικά τις κυκλοφοριακές συνθήκες σύνδεσης του Αερολιμένα Χανίων ενώ η νέα οδός εκτός από την προφανή εξυπηρέτηση του αερολιμένα, θα συμβάλει και στην βελτιστοποίηση της διακίνησης επιβατών, αφού το νέο οδικό τμήμα θα παραλαμβάνει κυκλοφοριακούς φόρτους από την μετακίνηση προσώπων και αγαθών μεταξύ Χανίων, Σούδας και Ακρωτηρίου καθώς και της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προτεινόμενης σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αφορά την υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην εκπόνηση μελέτης:

[i]       τοπογραφικής αποτύπωσης

[ii]      κτηματογράφησης

  1. 2.ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

  2. 3.ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 172.360,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το Ενάριθµο Έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 27η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ. και ως ώρα αποσφράγισης αυτών 10:30 πμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 10:14