29 Ιουν 2022
Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 10:26

Πρόσκληση «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την εκπόνηση τοπογραφικών, στατικών και λιμενικών μελετών στα τμήματα προαίρεσης του οδικού άξονα “Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών”»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Απόφασης, με την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην εκπόνηση τοπογραφικών, στατικών και λιμενικών μελετών στα τμήματα προαίρεσης του οδικού άξονα “Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών”», σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, που θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Δ/νσης Οδικών Υποδομών στην εκπόνηση τοπογραφικών, στατικών και λιμενικών μελετών στα τμήματα προαίρεσης του οδικού άξονα “Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψη Ψαχνών”.

Αναλυτικότερα το αντικείμενο της προτεινόμενης σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου αφορά:

  1. Τοπογραφική, βυθομετρική αποτύπωση και κτηματολόγιο
  2. Προκαταρκτική επεξεργασία τεχνικών (γέφυρα fly-over και κάτω διαβάσεις) iii.Προμελέτη λιμενικών έργων & iv.Γεωτεχνικές μελέτες

2. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), και βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το Ενάριθµο Έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.

3. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2α Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πµ. και ως ώρα αποσφράγισης αυτών 10:30 πμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Μαΐου 2022 10:26