29 Ιουν 2022
Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 19:39

Πρόσκληση στα πλαίσια της απευθείας ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Δ14 στην υλοποίηση νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των εταιρειών ΟΣΕ ΑΕ και ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ»

Η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων & Ασφάλειας (Δ14) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής Απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού συνολικού ποσού 37.200,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) και η διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του εναρίθμου έργου 2018ΣΕ07400002 της ΣΑΕ 074, για την κάλυψη της δαπάνης της σύμβασης με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) για τη διαχείριση νομικών θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση νομοθετικής πρωτοβουλίας για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των εταιρειών ΟΣΕ ΑΕ και ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ» με απευθείας ανάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και βάσει των άρθρων 109, 109Α και 120 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να μας υποβάλετε την προσφορά σας, για την ανάθεση της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών του θέματος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) στο έργο της αναδιοργάνωσης των εταιρειών του ελληνικού σιδηροδρομικού τομέα ΟΣΕ ΑΕ και ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ σε εναρμόνιση με τις δεσμεύσεις τις οποίες ανέλαβε η Ελλάδα στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την υποβοήθηση για την κατάστρωση νομοθετικού κειμένου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις ανωτέρω εταιρείες και τον τύποις και ουσία διαχωρισμό αυτών και ειδικότερα της αναγκαίας πρωτογενούς νομοθεσίας. Το ανωτέρω έργο στοχεύει περαιτέρω στην βελτίωση της ελκυστικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας των σιδηροδρόμων ώστε να προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες που είναι αξιόπιστα, οικονομικά αποδοτικά και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και των χρηστών, στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων των σιδηροδρόμων αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση και την μείωση των εκπομπών ρύπων, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των σιδηροδρόμων με την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών και στην εξάλειψη των χρόνιων καθυστερήσεων στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου.

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των 30.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και θα βαρύνει το ενάριθμο έργο 2018ΣΕ07400002 της ΣΑΕ 074.

Η σχετική προσφορά θα συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1, 2 και 2Aτου άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016: α) απόσπασμα ποινικού μητρώου, β) αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση, γ) αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δ) υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής του λόγου αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς ορίζεται η 16η Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022 19:39