29 Ιουν 2022
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 14:18

Πρόσκληση για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση/αναθεώρηση υδραυλικών μελετών (προμελέτη), προκαταρκτική μελέτη τεχνικών... «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη»

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΔΡΑΜΑ/192020/17-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΘΝΗ465ΧΘΞ-Π5Λ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:«ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΡΑΚΑΛΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΗΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ

  • ΗΛΙΔΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
  • DELCO - E.Π.Ε. Ν. Δεληγιαννίδης και Σια ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16)) στην επικαιροποίηση/αναθεώρηση υδραυλικών μελετών (προμελέτη), προκαταρκτική μελέτη τεχνικών, οριστικής γεωλογικής μελέτης και τροποποίηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) κατά θέσεις στο έργο: «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη» (υποτμήματα Παλαιοκώμη-Μαυρολεύκη, Μαυρολεύκη-Κουδούνια, Κουδούνια-Νέα Σεβάστεια, Νέα Σεβάστεια-Δράμα).

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 14:24