29 Ιουν 2022
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 14:23

Πρόσκληση για τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την επικαιροποίηση μελετών οδοποιίας (προμελέτη), συμπλήρωση και επικαιροποίηση/ανασύνταξη κόμβων και παράπλευρου δικτύου του Έργου: «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη»

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΔΡΑΜΑ/192161/17-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΤΖ465ΧΘΞ-ΒΗΖ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • Φράγκος Απ. & ΣΙΑ ΕΕ (διακρ. ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΕ)
  • Β. Βραγγάλας και Συνεργάτες ΕΕ - Μελέτες Τεχνικών Έργων (διακρ. ΡΟΗ ΕΕ)
  • Μ. Ξινόγαλος - Φ. Μαυρομανωλάκη ΟΕ (διακρ. ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ)

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16)) στην επικαιροποίηση μελετών οδοποιίας (προμελέτη), συμπλήρωση και επικαιροποίηση/ανασύνταξη κόμβων και παράπλευρου δικτύου του Έργου: «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη» (υποτμήματα Παλαιοκώμη-Μαυρολεύκη, Μαυρολεύκη-Κουδούνια, Κουδούνια-Νέα Σεβάστεια , Νέα Σεβάστεια-Δράμα).

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 10:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 14:24