25 2022
Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2022 12:13

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Πρόσκληση για Υπηρεσίες Νομικού Συμβούλου στην κατάρτιση και υποβολή φακέλου για την ένταξη του Έργου: «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη» για την υλοποίησή του ως έργο ΣΔΙΤ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΔΡΑΜΑ/209616/01-07-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΠ9465ΧΘΞ-3ΚΣ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • Κ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α. ΚΑΛΛΙΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ
  • ΜΙΧΑΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης (Δ16)) στην κατάρτιση και υποβολή φακέλου για την ένταξη του Έργου: «Κάθετος Άξονας Δράμα – Αμφίπολη» στις διατάξεις του ν. 3389/2005, με σκοπό την υλοποίησή του ως έργο Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), καθώς επίσης και για την υποστήριξή της για το σύνολο της διαδικασίας ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης του Έργου.

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 11:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 08 Ιουλίου 2022 14:46