Παρασκεύη 12 2022
Τρίτη, 12 Ιουλίου 2022 14:14

Πιστοποίηση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 08.07.2022

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Παρασκευή 08.07.2022

α) από 11:45 έως και 13:30 περίπου παρουσιάστηκε τεχνική αδυναμία λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ και από τις 13:30 έως και 15.30 περίπου παρουσιάστηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην απόκριση του ίδιου υποσυστήματος, και

β) από 12:15 έως και 14:15 περίπου παρουσιάστηκε τεχνική αδυναμία λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Επισημαίνεται ότι μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» πραγματοποιείται η πρόσβαση των χρηστών για το σύνολο των υποσυστημάτων του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ήτοι των ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες, ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Εργα, ΚΗΜΔΗΣ και Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις Δημοσίων Συμβάσεων.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης και άρσης αποκλεισμών και αμφισβητήσεων στο πλαίσιο κατάρτισης και υποβολής προσφορών, προδικαστικών προσφυγών, διευκρινήσεων κ.α., και λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα ενημέρωση περί τεχνικής αδυναμίας του συστήματος, την παρ. 4 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις σχετικές διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 64233 (ΦΕΚ 2453/Β'/09.06.2021), συνίσταται στις Αναθέτουσες Αρχές/Αναθέτοντες Φορείς να ρυθμίσουν τα της συνέχειας των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών τους κατά την κρίση τους.

Σημειώνεται ότι, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας σε διαγωνισμούς

• που δεν έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, δύναται να πραγματοποιηθεί με κατάλληλες ενέργειες (ενέργεια «Παράταση Διαγωνισμού») από εξουσιοδοτημένο χρήστη, υπάλληλο της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα, στο ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

• που έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών, πραγματοποιείται από τη Διεύθυνσή μας κατόπιν αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος της Αναθέτουσας Αρχής ή του Αναθέτοντα Φορέα στο σύνδεσμο εδώ με συνημμένη την σχετική Απόφαση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας του διαγωνισμού.

Υπενθυμίζεται ότι η υποστήριξη των χρηστών των Αναθετουσών Αρχών/Αναθετόντων Φορέων και των Οικονομικών Φορέων για τα υποσυστήματα του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ παρέχεται πολυκαναλικά και τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας έχουν αναρτηθεί

α) στην ενότητα «Βοήθεια και Υποστήριξη» της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» (www.promitheus.gov.gr)

β) στην ενότητα «Στοιχεία Επικοινωνίας» όσον αφορά τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Επιγραμμικής ΥποβολήςΠροσφοράς» του εθνικού σκέλους της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Ψηφιακής Πύλης «Your Europe - gov.gr»