Πέμπτη 29 2022
Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 14:39

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης για το έργο: «Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης, έχοντας υπόψη την με αριθμ. Δ16/ΛΕΥΚ/220055/11-07-2022 (ΑΔΑ: 94ΘΧ465ΧΘΞ-000Σ Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

Προσκαλεί

Την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/ 08-08-2016) τους κάτωθι φορείς:

  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣ ΟΕ με διακ. τίτλο "D.K.N.D. ENGINEERSO.E."
  • OBERMEYER ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
  • ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - Π. ΤΟΝΙΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ και το διακριτικό τίτλο ΘΑΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ε.Ε.

προκειμένου να συνάψει Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Αναθέτουσας Αρχής (Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών με Σύμβαση Παραχώρησης) στην εκπόνηση προμελέτης οδοποιίας και υδραυλικών έργων για το έργο: «Υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης αυτών ορίζεται η 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022 14:39