06 Δεκ 2023
Δευτέρα, 08 Αυγούστου 2022 14:41

Ενημέρωση για την πρόσβαση στο υποσύστημα ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα

Σας πληροφορούμε ότι εξαιτίας της τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) ΕΣΗΔΗΣ, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα μέσω αυτής. Για αυτόν τον λόγο,

Η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα θα γίνεται απευθείας μέσω των κάτωθι διευθύνσεων (URL):

   Για την είσοδο χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα:

https://publicworks.eprocurement.gov.gr/

   Για την αναζήτηση διαγωνισμών για το ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα:

http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/

   Για την εγγραφή χρηστών στο ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα:

http://84.205.192.251/iService-Registr/