Πέμπτη 29 2022
Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 14:03

Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου για την εποπτεία επί νομικών θεμάτων με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα σιδηροδρομικής διασύνδεσης λιμανιών της Βορείου Ελλάδας με λιμάνια της Βουλγαρίας και την σύσταση κοινής ελληνο-βουλγαρικής εταιρείας

Η Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) σε συνέχεια της παραπάνω σχετικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης «Παροχή υπηρεσιών νομικού συμβούλου για την εποπτεία εκ μέρους της Δ14 επί νομικών θεμάτων με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα σιδηροδρομικής διασύνδεσης λιμανιών της Βορείου Ελλάδας με λιμάνια της Βουλγαρίας [«Rail T-K-A-B-V-R Project»] και την σύσταση κοινής ελληνοβουλγαρικής εταιρείας» με την διαδικασία της παρ. 2του αρ. 128 του Ν. 4412/2016, σας απευθύνει

την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

      2     ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου είναι η υποβοήθηση της Διεύθυνσης Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) για την εποπτεία σε σχέση με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα σιδηροδρομικής διασύνδεσης λιμανιών της Βορείου Ελλάδας με λιμάνια της Βουλγαρίας [«Rail T-K-A-B-V-R Project»] και σε σχέση με την σύσταση κοινής ελληνο-βουλγαρικής εταιρείας, η οποία θα αναλάβει την υλοποίηση του ανωτέρου έργου.

Ειδικότερα, προκειμένου να υλοποιηθεί η βέλτιστη διευθέτηση του σχήματος υπό το οποίο δύναται να πραγματοποιηθεί η επικείμενη συνεργασία με τους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς της Βουλγαρίας, καθώς και η διαπραγμάτευση των όρων που θα διέπουν το σχήμα που θα δημιουργηθεί, ο Νομικός Σύμβουλος θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  1. Μελέτη του φακέλου που περιλαμβάνει τις διακρατικές συμφωνίες και μνημόνια κατανόησης μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου σιδηροδρομικής διασύνδεσης λιμένων της Βορείου Ελλάδος με λιμένες της Βουλγαρίας - Rail T-K-A-B-V-R Project, καθώς και των πρακτικών των διακρατικών συναντήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί αναφορικά με το παραπάνω έργο και μελέτη των σχετικών νομικών αναλύσεων που έχουν ήδη εκπονηθεί σε σχέση με την υλοποίηση του ως άνω έργου.
  2. Συμμετοχή σε επίσημες συναντήσεις με τη διακρατική task force των δύο κρατών Ελλάδος – Βουλγαρίας και σε συναντήσεις με τους εκπροσώπους και νομικούς παραστάτες της βουλγαρικής πλευράς σε σχέση με τον προγραμματισμό της σύστασης της κοινής εταιρείας. Σύνταξη και διαπραγμάτευση με την βουλγαρική πλευρά των όρων του καταστατικού της κοινής εταιρείας καθώς και κάθε συναφούς συμβατικού κειμένου (Μνημονίου Συναντίληψης,

συμφωνητικού μετόχων, κλπ) που τυχόν θα συμφωνηθεί μεταξύ των μερών να καταρτιστεί.

Παροχή κάθε αναγκαίας συμβουλευτικής νομικής υποστήριξης προς τη Διεύθυνση Υποδομών Σταθερής Τροχιάς, Συντηρήσεων και Ασφάλειας (Δ14) και προς τις εποπτευόμενες από τη Γ.Γ.Υ. εταιρείες και οργανισμούς που θα εμπλακούν στο ανωτέρω έργο αναφορικά με τη σύσταση της κοινής εταιρείας και γενικότερα το Rail T-K-A-B-V-R Project

3       ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Νομικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 139.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α. 24%), βρίσκεται εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθμο έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.

      4    ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 14:04