Πέμπτη 29 2022
Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 14:18

Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην εκπόνηση απαιτούμενων γεωτεχνικών μελετών-ερευνών στο τμήμα προαίρεσης «Υψηλή γέφυρα Χαλκίδας – Νέα Λάμψακος»

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ13), σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Απόφασης, με την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με τίτλο: “Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών (Δ13) στην εκπόνηση απαιτούμενων γεωτεχνικών μελετώνερευνών στο τμήμα προαίρεσης «Υψηλή γέφυρα Χαλκίδας – Νέα Λάμψακος» του οδικού άξονα «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψης Ψαχνών»”, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 του άρθρου 128 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, με ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής,

Σας απευθύνει

Την παρούσα πρόσκληση προκειμένου να συμμετάσχετε στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, που θα πραγματοποιηθεί με την υποβολή της προσφοράς σας, για την ανάθεση της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου, υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου είναι η συνδρομή της Δ/νσης Οδικών

Υποδομών στις διαδικασίες ωρίμανσης των μελετών για το τμήμα προαίρεσης «Υψηλή γέφυρα Χαλκίδας – Νέα Λάμψακος» του έργου «Παράκαμψη Χαλκίδας και Παράκαμψης Ψαχνών»”, σε ότι αφορά γεωτεχνικές μελέτες-έρευνες. 

  1. ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Η συνολική δαπάνη της υπόψη σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), και βρίσκεται εντός των ορίων της περίπτωσης β του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, δεδομένου ότι αναθέτουσα αρχή της Σύμβασης είναι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και θα καλυφθεί από το ενάριθµο Έργο 2015ΣΕ07100011 της ΣΑΕ 071.

  1. ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ.

Με την παρούσα καθορίζονται οι κανόνες διαπραγμάτευσης ως εξής:

Στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχα κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µόνο βάση τιμής.

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πµ. και ως ώρα αποσφράγισης αυτών 10:30 πμ.

Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 14:19